گروه رافا ، در راستای توسعه و نفوذ پذیری بازار ، اقدام به فعالیت های بازرگانی نموده است که به مهمترین آن می توان به انجام فعالیت های بازرگانی در بخش محصول های کشاورزی ، سنگ های ساختمانی و مصنوعات سنگی، قطعه های هواپیماهای سبک و فوق سبک و مواد اولیه تولید محصول های شمش اشاره نمود.