گروه رافا دارای سرمایه های انسانی با کارایی و اثر بخش ارزشمند در دپارتمان ها و فرآیندهای خود می باشد که این سرمایه های انسانی با عملکرد خود در خارج از گروه رافا نیز برای جامعه مفید می باشند. آقای حسین کیالها از سرمایه های انسانی فعال در بخش ایجاد ، استقرار و اجرا زیر ساخت های نرم افزارهای حسابداری و مالی می باشد که اقدام به تدوین کتاب های متنوع نموده که کتاب کلید ساخت انیمیشن یک دقیقه ای از آثار ایشان می باشد که برای تهیه آن می توانید درخواست خود را دربخش نظرات کاربران ارسال نمایید.