این موسسه ی خیریه ، با هدف حمایت از کودکان و مادران سرطانی و بی سرپرست و همچنین توانمند سازی خانواده های نیازمند در سال 1391 تأسیس گردید.