ماموریت :

ماموریت این دپارتمان ، ایجاد زیر ساخت های توانمند ، کارا ، اثر بخش  با کنترل و ارزیابی مناسب  از مسیر نگرش سیستمی ،  در بخش های تامین، برنامه ریزی تولید و کنترل انبارها ، در راستای تحقق برنامه ها ، اهداف و شاخص ها با کمترین بازنگری در گروه رافا و شرکت های تابعه می باشد.

ساختار سازمانی :

 دپارتمان برنامه ریزی تولید و تامین  گروه رافا ، ازسه بخش برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی مواد و انبار ها  با ساختار سازمانی مستقل برنامه ریزی و تامین تشکیل شده است.