هویت :

حرکت مستمر بسوی تعالی

   ارزش های سازمانی : 

 • رهبری.

 • مشتری مداری.

 • آموزش و توانمند سازی کارکنان.

 • تعادل ، نظم و انضباط ،کیفیت ، نتیجه گرا.

 • همکاری ، مشارکت ، کارگروهی با ذینفعان.

 • خلاق ، نوآور ، یادگیری ، بهبود مستمر در فرآیندها.

 • جسارت ، راستگویی ، فروتنی ، سادگی ، مسئولیت پذیر ، پاسخگو در مقابل عملکرد.

 

بیانیه ارزش : 

ما با کوشش بسیار و با اتکا بر سال ها تجربه ، تفکر ، کارکنان توانمند ، نسبت به ارائه محصول ها و خدمات شگفت انگیز به ایران و ایرانی اقدام نموده و همچنین با اشتراک تجربه و دانش ، کارایی و اثربخشی را برای ذینفعان خود ایجاد نماییم و با ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم  ، نسبت به  مسئولیت ها و تعهدها در مقابل ایران و ایرانی با توانمندی های خود عمل نمودیم .

ما اعلام می داریم که کارکنان ما سرمایه اصلی ما هستند و توانمندی و رشد آنان ضامن ماندگاری و توسعه ما خواهد بود و با جذب همکاران جدید متخصص ، با اخلاق ، کارا و اثر بخش ، خلاق ، توانمند ، همزمان با امکان همکاری با هر ایرانی ، با پشتیبانی ذینفعان  ، نسبت به ایجاد و استقرار ارزش ها ، فرهنگ و اصول اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی  اقدام می نماییم.

 

فرهنگ و اصول اخلاق سازمانی :

 • امنیت روانی و شغلی کارکنان.

 • تقدیر ، تجلیل ، قدردانی پایدار از ذینفعان.

 • آراستگی ، نظم و انضباط ، خشنودی کارکنان.

 • اخلاق و تعهد حرفه ای ، قانون پذیر در مقابل ذینفعان.

 • اخلاق محور و احترام به انسان ها بدون نگرش های فرهنگی.

 • رازداری ، امانت داری ، احترام به حریم شخصی در مقابل ذینفعان.

 

مسئولیت اجتماعی :

ما در مسیر دستیبابی یه چشم انداز ، ماموریت و نگهداری و بهبود ارزش ها و فرهنگ سازمانی ، در راستای اصول بنیادی انسانی ، به مسئولیت‌های اجتماعی‌ در قالب ارزش ها و فرهنگ و اخلاق سازمانی متعهد می باشیم که در همین راستا ، بخشی از اقدام های انجام شده به شرح زیر می باشد :

 • تاسیس خیریه رایحه مهر و اختصاص بخشی از منافع جهت انجام مسئولیت های اجتماعی .

 • راه اندازی خطوط تولید جدید  در راستای اشتغال زایی در مناطق فاقد فعالیت های تولیدی.

 • تاسیس تصفیه خانه آب و فاضلاب جهت جلوگیری از آلودگی و کاهش مصرف آب.

 • کنترل صد در صدی ضایعات تولیدی با استفاده مجدد در فرآیند تولید و یا امحا .

 • تاسیس تصفیه هوا سالن ها جهت کاهش آلودگی هوا.