ماموریت :

ماموریت این دپارتمان ، ایجاد زیر ساخت های توانمند ، کارا ، اثر بخش  با کنترل و ارزیابی مناسب  از مسیر نگرش سیستمی ،  در بخش های تولیدی و پشتیبانی تولید ، در راستای تحقق برنامه ها ، اهداف و شاخص ها با کمترین بازنگری در گروه رافا و شرکت های تابعه می باشد.

ساختار سازمانی :

 دپارتمان مهندسی و کیفیت  گروه رافا، از هفت بخش فنی،تولید،کیفیت،فنی،تحقیق و توسعه،طراحی و مهندسی  با ساختار سازمانی مستقل مهندسی و کیفیت تشکیل شده است.