مسابقه و نمایشگاه نقاشی کودکان پرسنل ذوب آهن آسیا با موضوع صرفه جویی در مصرف آب