ماموریت :

ماموریت این دپارتمان ، ایجاد زیر ساخت های توانمند ، کارا ، اثر بخش  با کنترل و ارزیابی مناسب  از مسیر نگرش سیستمی ،  در راستای تحقق چشم انداز ، ماموریت ، هویت سازمانی ، ارزش های بنیادین ، فرهنگ سازمانی ، سند جامع اخلاقی ، مسئولیت های اجتماعی ، برنامه ها ، اهداف و شاخص ها  با کمترین بازنگری در گروه رافا و شرکت های تابعه می باشد.

ساختار سازمانی :

 دپارتمان مدیریت گروه رافا با نگرش رهبری و مدیریتی وکارشناسی ، از  بخش های پویا در دفتر مرکزی و شرکت های تابعه  با  ساختار سازمانی مستقل مدیریت تشکیل شده است.