ماموریت :

ماموریت این دپارتمان ، ایجاد زیر ساخت های توانمند ، کارا ، اثر بخش  با کنترل و ارزیابی مناسب  از مسیر نگرش سیستمی ،  در بخش نظام های مالی و طرح های سرمایه گذاری ، در راستای تحقق برنامه ها ، اهداف و شاخص ها با کمترین بازنگری در گروه رافا و شرکت های تابعه می باشد.

ساختار سازمانی :

 دپارتمان مالی و اقتصادی گروه رافا ، از  دو بخش مالی با  ساختار سازمانی مستقل مالی  و بودجه و اقتصادی با  ساختار سازمانی مستقل بودجه و اقتصادی  تشکیل شده است.