ماموریت :

ماموریت این دپارتمان ، ایجاد زیر ساخت های توانمند ، کارا ، اثر بخش  با کنترل و ارزیابی مناسب  از مسیر نگرش سیستمی ،  در بخش نظام های خرید،فروش و ارتباط با مشتریان ، در راستای تحقق برنامه ها ، اهداف و شاخص ها با کمترین بازنگری در گروه رافا و شرکت های تابعه می باشد.

ساختار سازمانی :

 دپارتمان بازرگانی گروه رافا ، از  پنج بخش فروش ، خرید ، برنامه ریزی خرید ، برنامه ریزی فروش و ارتباط با مشتریان با ساختار سازمانی مستقل بازرگانی تشکیل شده است.